ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพิชญ์ภัชกัญจน์ ปานเผือก
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
หน้าที่ในกลุ่ม : ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2