ชื่อ - นามสกุล :นางสมพิศ เอี่ยมยั่งยืน
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูพิเศษ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ประถมศึกษาปีที่ 5
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูพิเศษ